Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง กองคลัง 105
2 คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 143
3 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัด 113
4 คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด 117
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง 98
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง สำนักงานปลัด 127
7 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ธรรมาภิบาล 129
8 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ธรรมาภิบาล 126
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 122


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.