Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง


ผู้บริหารฝ่ายการเมือง


นายธนาคม ทวีไกรกุล
นายกอบต.ดอนกระเบื้อง
โทร : 091-1992945นายธีระพล ทำกินรวย
รองนายกอบต.ดอนกระเบื้อง
โทร : 081-4037081

พ.ท.สุนทร กู้ทรัพย์
รองนายกอบต.ดอนกระเบื้อง
โทร : 087-0727617

 


นายประทีป ผิวงาม
เลขานุการนายกอบต.ดอนกระเบื้อง
โทร : 085-9835392


 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายพงศธร เอกนิรันดร์
ปลัดอบต.ดอนกระเบื้อง
โทร. 085-2635246


นางอรอุมา ลิ้มรัตนพันธ์
รองปลัดอบต.ดอนกระเบื้อง
โทร. 080-8695156
 


นางวิภาวดี ศรีเนตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 099-3699441

นายรฐนนท์ เกิดพุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 098-5241366

นางสุจิตรา ปุ้ยฮะ
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

โทร. 091-4353654

น.ส.วรวรรณ แพงป้อง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 089-5344165
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.