Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
น.ส.วรวรรณ แพงป้อง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมน.ส.สุนี แย้มพราย
ครู
 


น.ส.ภัทรพร โชติมานุกุล
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 

ว่าที่ ร.ต.ญ.ชัชฎา ต้นปาน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.กฤตยา แสนสุวรรณ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ชลิตา บุญสม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.