Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.ดอนกระเบื้อง
นางสุจิตรา ปุ้ยฮะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอัมพร แสนสุวรรณ์
นิติกรชำนาญการ
 

น.ส.อรอุมา องค์มณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.อมีนา วงศ์อนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

น.ส.เมธาณีย์ วสุอังศุนิตย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเกียรติศักดิ์ พวงลำเจียก
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

น.ส.ชมพูนุท ทิวัฑฒานนท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


น.ส.ปาลิดา นิรชบวรทัต
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.วรรณา นุชอิ่ม
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ประภาสุข ส้นแต้
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายอิสรวิชญ์ มะเอียง
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.วราภรณ์ หม่อมฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายจตุพร แซ่ลิ้ม
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

น.ส.ศิราพร สาระบัว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ชลิตา ปุ้ยฮะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางนุชนาถ ผาดเพ็ชร
นักการภารโรง

นายอนุชา กบิลสิงห์
คนงานประจำรถขยะ

นายทนงศักดิ์ สนลอย
คนงานประจำรถขยะ

นายนิมิตร มะเอียง
คนงานประจำรถขยะ

นายองอาจ ชีระถามะ
คนงานประจำรถขยะ
 

นายทศพร พันจุ้ย
พนักงานขับรถยนต์

นายกำธร แสนสุวรรณ์
คนงานประจำรถขยะ
 

นายวุฒิรณฤทธิ์ จันทรดา
คนงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.